วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

เอกสารที่ใช้ยื่นขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ ใช้อะไรบ้าง

     คนที่ต้องการกู้เงินกับทางธนาคารส่วนมักจะมีคำถามเกิดขึ้นเสมอๆเลยว่าจะต้องใช้เอกสารในการยื่นขอรีไฟแนนซ์รถนั้นจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง โดยทั่วไปเลยนั้นเอกสารที่ใช้ในการทำเรื่องรีไฟแนนซ์รถก็คือ
      - บัตรประชาชาน หรือ บัตรข้าราชการ
      - ทะเบียนบ้าน
      - ใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
      - สมุดเงินฝากธนาคาร หรือ สเตเม้น 3-6เดือนล่าสุด ณ ปัจจุบัน

เพิ่มเติมในกรณีที่รีไฟแนนซ์รถในนามบริษัทห้างร้าน เอกสารที่ใช้เพิ่มเติมก็คือ ทะเบียนการค้าหรือใบพาณิชย์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อร้านค้าหรือกิจการ3-6เดือนล่าสุด ณ ปัจจุบัน

       สำหรับกรณีที่ทำอาชีพอิสระ ไม่มีใบรับรองเงินหรือสลิปเงินเดือนนั้นจะต้องนำหลักฐานแสดงถึงที่มาของรายได้เพื่อพิสูจน์ให้ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น สัญญาว่าจ้าง ทวิ50 สต็อกของ ตัวสินค้า สถานที่ประกอบการ เป็นต้น

       การทำเรื่องรีไฟแนนซ์รถนั้นควรที่จะจัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารรีไฟแนนซ์รถให้สมบูรณ์เพื่อความรวดเร็วในการทำเรื่องรีไฟแนนซ์รถ ถ้าเกิดเอกสารไม่สมบูรณ์ขาดเอกสารบางอย่างไปแล้วนั้นทางไฟแนนซ์รถก็จะไม่สามารถทำการส่งเรื่องเข้าระบบตรวจสอบข้อมูลได้เพราะว่าเอกสารที่ใช้ในการรีไฟแนนซ์รถนั้นยังไม่ครบต้องรอให้เอกสารรีไฟแนนซ์รถครบสมบูรณ์จึงจะเริ่มทำการตรวจสอบซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของทางไฟแนนซ์รถเค้าเป็นผู้กำหนด